Onze standpunten


Thuis in Europa

Wij als Europeanen worden geconfronteerd met tal van uitdagingen. Nationale bewegingen, de ontmanteling van onze verzorgingsstaat, de littekens van de laatste economische crisis, klimaatverandering en een volatiele wereldpolitiek zijn maar een paar voorbeelden. Het is steeds duidelijker aan het worden dat Nederland alleen geen antwoord kan geven voor de problemen van deze eeuw.

Tegelijkertijd heeft de ‘Eurocrisis’ laten zien dat de Europese Unie van vandaag de dag deze uitdagingen ook niet kan aanpakken. In concrete woorden, we verliezen onze grip op onze toekomst. Om deze reden moeten we Europa aanpassen naar een model dat wel een antwoord heeft op onze zorgen.

Maar om dit mogelijk te maken moeten wij, Europese burgers, deze visie delen. De visie van een Europese democratie dat zich volledig verantwoord naar zijn burgers. Daarin moeten wij als Nederlanders ook de fundamentele vraag beantwoorden, de vraag over wat wij delen in Europa en wat we samen kunnen bereiken. Dit vereist een politiek debat waaraan elke burger mee kan doen. Alleen een proces waar burgers echt aan kunnen deelnemen kan een gevoel van eigendom van het Europese project teweegbrengen en de legitimiteit van beslissingen op het Europese niveau vergroten.

Wij Europese Nederlanders willen dat onze levenstandaarden en dat van toekomstige generaties een centrale rol gaan spelen in het politieke debat. Werknemers en werkgevers, ouderen en studenten, wij zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Samen hebben wij de kracht om de huidige uitdagingen aan te gaan en een nieuwe renaissance teweeg te brengen in Europa.

Met deze visie in ons achterhoofd zal de Europese Federalistische Partij meedoen met de Europese verkiezingen van 2019 met het volgende programma:

Laten we een sterke democratie bouwen voor alle 500 miljoen Europese burgers

Het Europese project heeft gezorgd voor vrede en voorspoed in Europa voor de afgelopen 65 jaar.  Echter, gedurende dit proces is het maar al te vaak vergeten de burger erbij te betrekken. Door het falende beleid om de crisis snel aan te pakken, hebben regeringsleiders in de Europese Raad ingrijpende beslissingen genomen die alle Europese burgers aangaan. Dit alles zonder verantwoordelijkheid af te geven aan alle Europese burgers maar alleen aan hun nationale parlementen. Wij geloven dat Europese burgers de eigenaren moeten zijn van beslissingen die worden genomen in Europa en dat er een sterkere band ontstaat tussen beslissingen op het Europese niveau en de burgers die er door beïnvloed worden.

Een dynamische Europese economie voor meer en betere baankansen

Nu de crisis voorbij is zien we de echte schade, een steeds vergrotende kloof tussen arm en rijk. De werkloosheid is historisch laag echter is deze onevenredig verdeeld over de bevolkingsgroepen. Wij willen het makkelijker maken voor niet alleen de hogeropgeleiden maar juist ook de lageropgeleiden om een baan in Europa te vinden of een bedrijf te beginnen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zijn volle potentieel bereikt door heel Europa heen, terwijl we er ook voor zorgen dat onze sociale voorzieningen betaalbaar blijven.

Iedereen verdient gelijke kansen

Iedereen streeft ernaar een bedrijf op te starten of een baan met een fatsoenlijk inkomen te krijgen. Desalniettemin geloven wij in een goed werkend vangnet voor wanneer er moeilijke tijden komen. Dit vangnet zou verbonden kunnen worden aan de gezondheid of economische perikelen. Vergeleken met situaties in andere delen van de wereld zijn de Europese socialezekerheidsstelsels relatief succesvol gebleken in het zorgen voor een eerlijke verdeling van middelen en kansen terwijl er tegelijkertijd ook nog voor wordt gezorgd dat elk persoon zijn volle potentieel kan bereiken.

Onze levensstandaarden waarborgen voor onze en toekomstige generaties

Het uiteindelijke doel van elke duurzame samenleving is om de huidige levensstandaarden van elke burger te garanderen en waar mogelijk te verbeteren. Willen we dit bereiken dan moeten we zorgen dat elke Europeaan het beste onderwijs geniet, los van zijn of haar sociale-economische achtergrond. Investeringen in nieuwe technologieën, een beter oog op het milieu en sociale cohesie zijn daarnaast ook cruciaal. Deze veranderingen vereisen steun van de grond af, van de burgers zelf.

Een veiliger Europa in een veiligere wereld

Er is geen veilig en welvarend Europa mogelijk in een wereld vol conflict gemarkeerd door grotere onzekerheden. De afgelopen jaren hebben duidelijk gedemonstreerd dat de invloed van Europa op het wereldtoneel aan het verminderen is omdat we geen duidelijkeDe  eenzijdige stem hebben. We hebben conflicten aan onze grenzen in Oekraïne en permanente spanningen in het Midden Oosten. Handelsconflicten zijn de orde van de dag geworden en uitdagingen zoals klimaatverandering, belastingontwijking en de regulering van financiële markten zijn nog steeds niet volledig opgelost. Deze problemen maken vele Europeanen bezorgd over hun toekomst.

Een deel van de rationaliteit van Europese integratie ligt bij het creëren van internationale verbanden gebaseerd op rechtsstatelijke beginselen en niet op pure macht, het principe om mensen dichter bij elkaar te brengen en niet alleen staten. Gebaseerd op deze principes geloven wij dat Europa de wereld iets kan geven wat haar individuele lidstaten en andere wereldmachten niet kunnen.

Samen met elkaar leven in Europa

Europa is een lapwerk van verschillende individuele indentiteiten, culturen en talen die continu met elkaar in contact komen. Juist dit vormt de pracht van Europa en een van de redenen voor ons succes door de geschiedenis heen. Wij moeten dit preserveren. Echter geloven wij ook in een Europese samenleving met gedeelde waarden, belangen en doelen. Een Europese democratie kan alleen werken wanneer er een publieke sfeer is waar mensen geïnformeerd worden en kunnen communiceren met elkaar. Daarom wensen wij om het gevoel dat je bij dezelfde gemeenschap hoort te versterken en het maatschappelijk middenveld bij het beleidsmakingsproces er volledig bij te betrekken.